De Wijngaard

ANBI

U bent hier:
Pagina delen

Onze gegevens

Hieronder kunt u de ANBI gegevens bekijken.

1. Naam van het kerkgenootschap

De Wijngaard, vrije Baptistengemeente Leeuwarden

2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN is 806651192

3. Algemene gegevens

Naam ANBI: De Wijngaard
Telefoonnummer(facultatief): 058 1941638
RSIN/Fiscaal nummer: 806651192
Website adres: http://wijngaard-leeuwarden.nl
E-mail: contact@wijngaard-leeuwarden.nl
Bezoekers adres: Heliconweg 52
Postcode: 8914 AT
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Heliconweg 52

4. Bestuurssamenstelling 

De (BR) bestuurlijke- en (HR) herderlijke raad vormen samen met de voorganger de Raad. Zij opereren op strategisch niveau en dragen de eindverantwoordelijkheid. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de HR, BR, Staf en de voorganger. De staf binnen de gemeente bestaat uit taak- en doelgroep hoofden en een stafbureau. Zij opereren op tactisch niveau.

5. Beleidsplan

Het beleid van de Wijngaard bestaat uit het realiseren van de onder 7 genoemde doelstellingen.

6. Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld naar de richtlijnen zoals die zijn opgesteld binnen de ABC-gemeenten. De gemeente wordt in de uitvoering van haar missie ondersteund door veel vrijwilligers, een aantal vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

7. Doelstelling van de instelling

Missie

Jezus ontdekken, liefhebben en uitstralen!

Jezus Christus, de Zoon van God, heeft de centrale plaats in het hart van de Vader en in het hart van de christelijke geloofsbeleving. Hij is Gods oogappel, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de bron van alle goedheid, liefde, waarheid, barmhartigheid en vergeving. Jezus ontdekken is Jezus liefhebben. Jezus liefhebben is Jezus uitstralen door de vernieuwende werking van de Heilige Geest (2 Korintiërs 3:3-18).

Visie

Genieten van God en mensen!

De Wijngaard is vanuit het relatie-denken een open en gastvrije gemeente. Het gaat in de Wijngaard niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Niet om haast, maar om onthaasten. Niet om vluchtig, maar om verdieping. Wij hebben visie voor een groeiende groep mensen die in vuur en vlam staan voor Jezus Christus, de Zoon van God. Wij zien voor ons een groeiende groep mensen die de weg naar de kerk terugvinden; een groeiende groep zoekers die vinden en gevonden worden.


Daarom investeren we voortdurend in:

 •    Inspirerende samenkomsten
 •    Groeizame huiskringen
 •    Hartstochtelijk geloofsleven
 •    Liefdevolle relaties
 •    Relatie evangelisatie 
 •    Gavengerichte taakvervulling
 •    Doelmatige structuren
 •    Toerustend leiderschap

8. Verslag van de activiteiten

In 2017 heeft de Wijngaard veel gedaan en beleefd. Op naar weer een mooi jaar!

 •    Het ledenaantal is gegroeid
 •    De cursus "Koninklijk leven op de plaats waar je bent' was een groot succes
 •    Verschillende gastsprekers hebben het podium betreden.
 •    Er is hulp geboden aan de leden en niet leden van de kerk

9. Financiële Begroting

                                                                                                    Werkelijk     Begroting      Begroting

                                                                                                  2016/2017     2016/2017       2017/2018

Baten

Bijdragen gemeenteleden

214.810

205.000

291.000

Opbrengsten Misionair

2.396

10.000

5.000

Overige opbrengsten

10.785

20.400

7.400

Totaal opbrengsten

Lasten

227.991

235.400

303.400

Pastoraat en toerusting

111.928

119.050

133.232

Facilitair beheer

102.293

98.825

96.526

Taakgroepen

14.060

15.250

12.850

Bestedingen Misionair

6.380

10.000

8.600

Totaal lasten

234.661

243.125

251.208

Resultaat

-6.670

-7.725

52.192

 

 

10.  Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop

- De leden van VBG de Wijngaard dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
- VBG de Wijngaard ontvangt geen overheidssubsidie.
- Binnen pastoraat, eredienst en toerusting zitten personele kosten van de voorganger en ingehuurd personeel
- Facilitair beheer betreffen de huisvestingskosten en voorziening rondom de zondagse Erediensten in het WTC te Leeuwarden
- Taak en Doelgroepen vormen de Staf en omvatten o.a. de volgende disciplines: kinder- en tienerwerk, jongeren, volwassenen en ouderenwerk, communicatie, missionair, toerusting en diverse projecten
- Binnen missionair is het werk van een aantal zendelingen begroot.

Door een ANBI-toewijzing zijn de giften aan VBG de Wijngaard fiscaal aftrekbaar. Bij de belastingaangifte dienst vermeld te worden dat de gift is gedaan aan: ABC gemeente VBG de Wijngaard.

Bankrekeningnummer, (voor giften):

IBAN – NL05 RABO 0395470129

11. ANBI opzoeken

Wij staan ook geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI. Met de link hieronder kunt u het opzoeken.
Klik hier